دستگاه چین کن تیغه ای

دستگاه چین کن تیغه ای برای چین زدن کاغذ با ابعاد بزرک استفاده میشود که عمده استفاده این دستگاه برای چین زدن فیلنر هوای ماشینهای مانند ( تیبا ، انواع پیکان ، نیسان و فیلترهای ماشین سنگین و گرد شکل استفاده میشود