دستگاه چین کن تیغه ای برای چین زدن کاغذ با ابعاد بزرک استفاده میشود که عمده استفاده این دستگاه برای چین زدن فیلنر هوای ماشینهای مانند ( تیبا ، انواع پیکان ، نیسان و فیلترهای ماشین سنگین و گرد شکل استفاده میشود