نوشته‌ها

دستگاههای فیلتر هوا بیشترین موضوع که قیمت آن را مشخص میکند قطعات مصرفی و کنترلی استفاده شده در آن میباشد به عنوان مثال در بعضی از دستگاهها از سروو موتور و اینورتر استفاده میشود و در بعضی ها از موتور استپ و درایو استفاده میشود و بنا به درخواست مشتری که با راهنمایی کارشناسان ما صورت میگیرد انتخاب میگردد و در چین کن هم نصبت به غلتک و مودل های چین آن قیمتگذاری میگردد